اخراج ثلث ترکه

اخراج ثلث از ترکه متوفی طبق وصیت وی قبل از تقسیم ارث لازم است. از لحظه ی تولد اشخاص در جامعه ی مدنی، قانون گذار برای آنها وجود و هویت مستقلی را فرض می کند که با توجه به این هویت و وجود مستقل، می توانند اعمال حقوقی و اعتباری را با توجه به اراده ی خود انجام دهند. این اعمال حقوقی، می تواند به صورت مالی و غیر مالی باشد که در هر دو صورت برای آن قانون از لحظه ی تولد، اهلیت تمتع و استیفا در نظر گرفته است.

اقداماتی که شخص در دوران حیات خود انجام می دهد، در مورد امور مالی تا هر میزان که بخواهد می تواند دخل و تصرف داشته باشد و این حقی است که قانون گذار به اشخاص
می دهد. با توجه به اینکه حیات مدنی اشخاص در زمینه ی امور مالی محدود و مقید به شخصیت آنان می باشد، لذا این اهلیت که وابسته به شخصیت افراد می باشد از لحظه ی تولد ایجاد می شود و با فوت شخص از بین می رود. به همین خاطر ممکن است که در دوران حیات شخص، فعالیتهای مالی او منجر به تحصیل اموال و حقوقی مالی گردیده باشد که باید تکلیف این اموال و حقوق مالی وی مشخص و تعیین گردد.

با توجه به اینکه این اموال بعد از مرگ به ورثه ی متوفی منتقل می شود و بر اساس قوانین ارث، مالکیت اموال بین وراث تعیین و تقسیم می گردد، در نتیجه اگر شخص متوفی در زمان حیات خود وصیتی کرده باشد و بخواهد بعد از فوت در مورد اموال او طبق وصیت دخل و تصرف شود، میزانی که می تواند به موجب وصیت نامه دخل و تصرف داشته باشد، ثلث اموال می باشد.اخراج ثلث از ترکه، یکی از مواردی است که در وصیت شخص مطرح می گردد.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی