گواهی حصر و وراثت

انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح که امروزه می‌بایست در اولین قدم با مراجعه به شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی نسبت به دریافت حکم انحصار وراثت اقدام نمود.

مقصود ازگواهی انحصاروراثت عبارت است از؛ صدورتصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد واشخاص معین وتعیین سهم هریک ازوزثه ازماترک به جای مانده ازمتوفی به طور مشترک برای وراث است

مرجع صالح برای قبول درخواست گواهی انحصار وراثت وراث متوفی، شوراهای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی می‌باشد.

اشخاص ذینفع جهت صدور گواهی انحصاروراثت

هرکسی که دراموال وماترک به جای مانده ازمتوفی ذینفع باشد می‌تواند ازشورای حل اختلاف درخواست انحصاروراثت کند مانند: ورثه، طلب کار ویا موصی له یعنی کسی که مورث به نفع او وصیت تملیکی نموده است ویا وصی یعنی کسی که اجرای وصایای موصی رابرعهده گرفته است، همچنین کسی که غیرمستقیم ازاثبات وراثت شخصی ازدیگری منتفع می‌گردد، حق درخواست گواهی انحصاروراثت متوفی رادارد، مانندشخصی که سهم الارث بعضی ازورثه به اوانتقال یافته است.

مدارک لازم برای تقا ضای انحصار وراثت:

۱- شنا سنامه و گواهی فوت متوفی

۲- استشهادیه محضری:

اسامی کلیه وراث می‌بایست در فرم مخصوصی که تو سط شورا در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد نوشته و توسط ۲نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می‌شناسند در یکی از دفا‌تر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفا‌تر اسناد رسمی گواهی شود.

3-کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث و عقدنامه

متقاضی انحصار وراثت می‌بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث و عقدنامه را نیز تهیه و به شورا تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه‌ها جهت ملاحظه توسط شورا الزامیست.

۵-دادخواست پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به شورا ارایه نماید.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی