کلاه برداری

كلاهبردراي عبارت است از بردن مال ديگري از طريق توسل توام با سوء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه. لذا براي تحقق جرم كلاهبرداري، توسل به وسايل متقلبانه براي فريب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت ديگر كلاهبردار بايد مرتكب مانور متقلبانه شود.

 همين فاكتور “مانور متقلبانه” است كه تشخيص جرم كلاهبرداري را دشوار مي كند. اغلب مردم تصور مي كنند شخصي كه با دادن يك وعده واهي در قالب يك دروغ ساده، مال آنها را برده كلاهبردار محسوب مي شود. حال آن كه صرف گفتن يك دروغ ساده، نمي تواند مانور متقلبانه تلقي شود.

كلاهبرداري از جمله جرايم مقيد است كه شرط تحقق آن حصورل نتيجه خاث مي باشد و آن عبارتست از بردن مال ديگري كه آن نيز مستلزم تحقق دو چيز است: ورود ضرر مالي به قرباني و انتفاع مالي كلاهبردار يا شخص مورد نظر وي.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی