نصب قیم عزل قیم

برای طفل صغیر یا محجوری که ولی قهری ندارد و یا افراد سفیه که فاقد ولی قهری هستند، در دادگاه خانواده محل سکونت شخص محجور، با پیشنهاد دادستان، قیم منصوب می شود. عزل و تعیین قیم جدید برای صغار و محجورین، با دادگاهی است که از ابتدا امور تعیین قیم را بر عهده داشته است. تعیین قیم، پس از وصول موضوع به دادستان و پیشنهاد دادستان، توسط دادگاه خانواده انجام خواهد شد. شهرداری، اداره آمار، ثبت احوال و مامورین ادارات یاد شده، دهدار و بخش داران نیز از جمله مراجعی هستند که مکلفند در صورتی که از وجود صغیر یا محجوری در حوزه فعالیت خود، مطلع شوند، موضوع را جهت تعیین قیم، به دادستان اطلاع دهند. در جریان رسیدگی در دادگاه ها، اگر قاضی دادگاه از وجود محجوری که قیم ندارد، مطلع شود، باید مراتب را جهت تعیین قیم، به دادستان، اطلاع دهد.

شرایط قیم برای تعیین به قیومیت

  • اگر برای طفل صغیر مسلمان قیم انتخاب می شود، قیم وی نیز باید مسلمان باشد.
  • بلوغ، عقل، بصیرت و آگاهی به مورد قیومیت.
  • اهلیت کامل اخلاقی و مورد وثوق بودن قیم.

کسانی که نمی توانند به عنوان قیم انتخاب شوند، عبارتند از:

  • محکومین به یکی از جرایم، کلاهبرداری- سرقت- خیانت در امانت- اختلاس- هتک ناموس- تجاوز به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.
  • افرادی که دارای فساد اخلاقی هستند.
  • کسانی که خود یا وابستگان درجه اول، دعوایی بر محجور داشته باشند.
  • زنان بدون رضایت شوهر حق پذیرش قیومیت را ندارند.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی