مطالبه وجه

دعوی مطالبه وجه هم می تواند بر اساس اسناد تجاری مطرح شود و هم بر اساس اسناد عادی. اسناد تجاری را در فصلی جداگانه بررسی خواهیم کرد اما مکتوباتی که مردم بین خود تنظیم می کنند و قابلیت آن را داشته باشد که برای اثبات حق در دادگاه مورد استناد قرار گیرد، اسناد عادی نامیده می شوند. سند عادی، خصوصیات سند رسمی را که در ماده ۱۲۸۹ قانون ذکر شده است ندارد. هر سند عادی ممکن است در برگیرنده وجهی باشد که به یک یا دو طرف امضا کننده سند مربوط شود. دعوی مطالبه وجه سند عادی با ارائه دادخواست مطالبه وجه به دادگاه حقوقی به جریان می افتد. سپس مرجع ذی صلاح، بدهکار را پس از ارسال اظهارنامه مطالبه وجه، محکم به پرداخت وجه معین می نماید.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی