مطالبه سهم االرث

دعاوی مطالبه سهم الارث و فروش اموال متوفی

دعوای مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم ترکه است و فقط زمانی مطرح میگردد که رای قطعی تقسیم ترکه صادر و حصه (سهم) ورثه مشخص شده باشد.

در حقیقت مطالبه سهم الارث زمانی امکان پذیر است که پس از تقسیم ترکه و مشخص شدن سهم هر یک از وراث ، بعضی از وراث بعض یا تمام اموال ترکه را در تصرف خود دارند و تحویل بقیه وراث نمیدهند ،

در اینحالت با طرح دعوای مطالبه سهم الارث ، دادگاه ورثه متصرف را ملزم و مجبور به تحویل سهم ورثه دیگر به آنان مینماید.

مدارک لازم جهت صدور رای مطالبه سهم الارث  :

-1 اصل رای صادره مبنی بر تقسیم ترکه

-2 گواهی حصر وراثت

-3 وکالت دادگستری از ورثه مدعی

-4 مدارک کامل مالکیتی متوفی نسبت به مال مورد دعوی.

-5 اصل تامین دلیل مبنی بر تصرف یک یا چند نفر از ورثه نسبت به ماترک مورد دعوی

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی