مطالبه اجور معوقه

به موجب عقد اجاره مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند. طبق عقد اجاره موجر و مستاجر هر یک تکالیفی بر عهده دارند. موجر می بایست عین اجاره را به موقع به مستاجر تحویل دهد و مستاجر نیز می بایست اجاره بها را طبق قرارداد و به موقع پرداخت نماید.هر گاه پرداخت اجاره بها به تعویق بیافتد مستاجر طبق قانون مکلف است اجور معوقه (اجاره بهای به تعویق افتاده ) را پرداخت نماید. در داقع منظور از اجور معوقه اجاره بها های پرداخت نشده مستاجر در حین ایام تصرف است. همچنین در صورتی که مستاجر بعد از اتمام قرارداد اجاره و بدون اجازه موجر به تصرفات خود ادامه دهد اجاربها توسط کارشناس رسمی دادگستری تععین م یشود و مستاجر مکلف به پرداخت است. دعوی اجور معوقه معمولا در شورای حل اختلاف طرح و رسدیگی می شود مگر آنکه میزان اجور معوقه بیش از  200000000 ریال باشد که در این صورت دادگاه صالح به رسیدگی است.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی