مطالبه اجرت المثل

طبق مقررات، چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرات المثل باشد٬ به دستور زوج و با عدم قصد تبرع(بخشش) انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثبت شود٬ دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. زن در طول زندگی مشترک می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای اجرت المثل نماید. در صورتی که مرد درخواست طلاق بدهد باید اجرت المثل را پرداخت نماید. محاسبه اجرت المثل از طریق دادگاه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی