قتل

قتل، گرفتن جان دیگری بدون مجوز شرعی و قانونی است. هرکسی جان دیگری را بدون مجوز بگیرد قاتل و مستوجب مجازات است. قتل دارای انواع مختلفی است . قتل عمد، غیر عمد، شبه عمد و خطای محض . اما تشخیص دقیق اینکه قتلی عمدی است یا غیرعمدی، شرایطی دارد که در سیر تحول قوانین مختلف قابل بررسی است و در نهایت تشخیص نوع قتل در هر پرونده ی بستگی به محتویات پرونده و نظر قضات رسیدگی کننده دارد

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی