فروش مال غیر

اشخاص سودجو با سوء استفاده از موقعیت‌هایی که برایشان پیش می‌آید مال دیگران را منتقل می‌کنند و یا میفروشند. گاهی نیز اشخاص به دلیل ناآگاهی از قانون مبادرت به انتقال اموال منقول یا غیرمنقول دیگران می‌کنند.در هر دو صورت، انتقال مال دیگران، جرم است و مرتکب آن به مجازات‌های سنگینی محکوم می‌شود.

فروش مال غیر از جمله جرایمی است كه علاوه بر اینكه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی را بر قربانی جرم وارد می‌کند منظور از قربانی جرم مالک مالی میباشد که بدون اذن او فروخته شده است. در بسیاری از معاملات ملکی همواره باید دقت کرد آیا فروشنده مالک رسمی ملک است و اسناد مالکیت را به همراه دارد یا خیر؟  به جرم فروش مال غیر در دادسرا رسیدگی می کنند.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی