طلاق توافقی

در صورتی که زوجین با توافق یکدیگر قصد جدایی از یکدیگر را داشته باشند می توانند همراه هم بعد از ثبت طلاق در دفاتر خدمات قضایی، به دادگاه رفته و تقاضای طلاق کنند. همان طور که ذکر کردیم حق طلاق به دست مرد است اما اگر طلاقی براساس توافق زوجین واقع شود و توافق مبنا و انگیزه آن باشد، می توان آن را طلاق توافقی نامید. البته در قانونی مدنی عنوان طلاق توافقی نیامده است. در قانون از طلاق خلع و مبارات بحث شده که نوعی طلاق با توافق زوجین است و مبنا و انگیزه آن توافق است.

در طلاق خلع و مبارات (ماده ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنی) زن مالی به شوهر می دهد (بیشتر زنها مهریه خود را به جای پرداخت پول می بخشند) و از این راه موافقت همسر خود را برای طلاق جلب می کند. طلاق خلع بر اساس کراهت زن واقع می شود و مالی که در آن زن به شوهر در ازای طلاق می دهد ممکن است به اندازه مهر یا کمتر یا بیشتر از آن باشد .

در طلاق توافقی، در مواردی چون مهریه، جهیزیه، حضانت فرزندان مشترک و … بین زوجین توافق صورت

می گیرد قاضی توافق طرفین را مبنای حکم خود قرار می دهد.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی