ضم امین نصب امین

ماده 130- دادستان و اشخاص ذينفع از قبيل وراث و بستانكار حق دارند از دادگاه درخواست تعيين امين براي اداره اموال غايب بنمايند .

1-   اشخاصی که می توانند برای غائب مفقود الاثر یا جنین درخواست تعیین امین نمایند عبارتند از : دادستان ، اشخاص ذینفع

2-   اشخاص ذینفع از قبیل وارث ، بستانکار و شریک

3-   تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر وضوع ماده 1012 قانونی مدنی و مادتین 126 و 130 قانون امور حسبی غیر از ضم امین می باشد که در بند 3 ماده لایحه قانون دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاههای حقوقی 1 رسیدگی به امور غایب مفقود الاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غای نیز می شود . بنابراین رای شعبه 2 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای بر طبق ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در وارد مشابه لازم الاتباع است . ( رای شماره 32 – 21/12/1368 هیئت عمومی دیوان عالی کشور )

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی