صدور چک بلامحل

متاسفانه صدور چک بلامحل از موضوعات مبتلا‌به جامعه است به طوری که امروزه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون داشتن پشتوانه اقدام به صدورچک می‌كنند.  منظور از محل چک چیست؟ در واقع «محل چک» همان گونه که از ماده 310 قانون تجارت قابل استنباط است، از وجوهی تشکیل می‌شود که صادرکننده چک نزد محال‌علیه دارد. در عمل، محال‌علیه چک همیشه یک بانک یا موسسه اعتباری مشابه آن است. در واقع هرگاه صادرکننده چک در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد نداشته باشد یا پس از صدور چک تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج كند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد، اصطلاحا چک بی‌محل یا بلامحل صادر شده است. در صورت صدور گواهی عدم پرداخت چک، دارنده چک 6 ماه فرصت دارد در دادسرای صلاحیت دار شکایت صدور چک بلامحل را طرح نماید. در غیر اینصورت وصف کیفری چک زایل می شود و فقط می توان دعوی حقوقی طرح کرد. بدیهی است اگر صادر کننده چک رسید یا دلیلی ارائه دهد که چک را در تاریخی غیر از تاریخ مندرج در روی چک صادر و به دارنده داده است وصف کیفری چک از بین خواهد رفت.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی