صدور حکم موت فرضی

درخواست صدور حکم فوت فرضی یکی از دعاوی حقوقی است. گاهی اوقات شخص برای مدتی وجود ملموس ندارد و قادر به استیفای حقوق خود نمی باشد در نتیجه وضعیت او مشخص نیست. همان طور که تولد فرد، موجب ایجاد حق و تکلیف برای او می شود، مرگ وی هم در این مورد موثر است ولی فرد در صورتی که وضعیت مرگ او مشخص و معلوم نیست نمی توان او را متوفی دانست تا آثار فوت او ایجاد گردد.

در این صورت به فرد مورد نظر عنوان غائب مفقود الاثر اطلاق و به حالتی گفته می شود که شخص، برای مدت طولانی حضور نداشته باشد و از او خبری هم نباشد و در این صورت مال و حقوق مالی داشته باشد که برای آن هم قبل از غیبت خود امین تعیین نکرده باشد و در نتیجه از آنجایی که یکی از وظایف دادستان حفظ و نگه داری از اموال اشخاصی است که برای مدتی غائب هستند و خبری از آنها نیست، می باشد، در نتیجه تا مشخص شدن وضعیت غائب، اقدام به تعیین امین برای نگه داری اموال وی می کند. در صورتی که از غیبت شخص غائب زمان بسیار زیادی گذشته باشد، دادگاه اقدام به  صدور حکم فوت فرضی می کند تا در نتیجه تکلیف تعهدات و حقوق او مشخص گردد.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی