سرقت

سرقت در لغت به معنی دزدی کردن و دزدی آمده است. در واقع سرقت ربودن مال و اشیا منقول و غیر منقول بدون رضای او بر خلاف حق است. سرقت در قوانین ما انواع مختلفی دارد که مهم‌ترین انواع آن به سرقت‌های حدی و تعزیری تقسیم شده است. شدیدترین مجازات‌ها در مورد سرقت حدی است که مجازات آن اجرای حد است.

در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 267 با حذف قید (به طور پنهانی) به این صورت تبدیل شد که “سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است”. به نظر می‌رسد تعریف جدیدتر سرقت از نظر شمول مصادیق انواع سرقت‌ها صحیح‌تر است زیرا انواع مختلفی از این معضل مانند کیف‌قاپی وجود دارد که پنهانی انجام نمی‌شود.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی