رشاء و ارتشاء

ارتشاء در مفهوم  عام آن  يعني :« دادن يا گرفتن پول يا مالي به شخصي براي انجام كار غير مجاز .»در تعريفي ديگر« ارتشاء  به معني رشوه گرفتن و رشوه خواري است و…»

ارتشاء در اصطلاح حقوق جزا عبارت است« از گرفتن پول يا قبول (مستقيم ياغير مستقيم) وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال ، از سوي هريك از مستخدمين و مامرين دولتي يا قواي سه گانه و نيروهاي مسلح و يا سازمانها وشركت هاي وابسته و يا مامورين  به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي به منظور انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به سازمانها وادارات فوق الذكر مي باشد اعم ازاين كه مربوط به وظايف آنها بوده يا انكه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد و خواه آن كار را انجام داده يا نه و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده ويا نبوده و يادر انجام وعدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد.»

رشوه خواري يعني «منفعت طلبي ، سود جويي شخص و فساد مامورين و مقامات دولتي در انجام وظايف محوله و به ضرر مصالح عمومي .»

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی