دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

درخواستی است که شریک مشاعی در صورت عدم توافق شریک یا شرکاء دیگر جهت فروش ملک مشاع غیر قابل افراز ، به دادگاه ارائه می دهد .جهت ثبت دادخواست فروش ملک مشاع نیاز به گواهی نامه عدم افراز است. منظور از گواهی عدم افراز گواهی است که بنا بر تصمیم واحد ثبتی زمانی که ملک غیرقابل افراز تشخیص داده شود، صادر می شود و بنا بر آن غیر قابل افراز بودن ملک اعلام می شود.  زمانی که تقسیم ملکی به موجب قانون ممنوع است در خصوص آن ملک گواهی عدم افراز صادر می شود. در صورت عدم توافق شرکا برای تقسیم ملک مشاعی و ارائه گواهی عدم افراز قاضی دادگاه دستور فروش مال مشاع را صادر و بعد از طی مراحل قانونی ملک از طریق اجرای احکام بفروش می رسد.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی