خیانت در امانت

از آنجایی که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود، از جرایم بسیار شایعی است و پرونده های زیادی با موضوع خیانت در امانت در دادسراها طرح می شود.

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان از جمله دکتر میرمحمد صادقی : خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.

برای مثال شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند. شکایت خیانت در امانت را در دادسرای طرح می کنند.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی