خلع ید

از مهمترین و رایج ترین  دعاوی ملکی، دعوی خلع ید  است. در دعوی خلع ید مالک ملک ادعا می کند ملک او عدواناً به توسط فرد دیگری تصرف شده است و یا ملکی را که خوانده با اجازه او تصرف کرده ، علیرغم عدم استحقاق بر ادامه ید ، از رفع ید از آن خودداری می ورزد. دادخواست خلع ید در دادگاهی که ملک در حوزه آن است مطرح و رسیدگی می گردد.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی