دفتر حقوقی طباطبائی به پشتوانه آموخته های علمی و تجربی اعضای خود، به صورت تخصصی در حوزه های مختلف حقوق فعالیت خود را به شرح زیر طبقه بندی کرده است.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی