جعل و استفاده از سند مجعول

در قانون تعریف مشخصی از کلمه جعل نشده بلکه مصادیق جعل قید شده است.

جعل و تزویر عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،خراشیدن یا تراشیدن یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب

منظور از ساختن نوشته یا سند همان درست کردن یک دستخط و انتساب دادن آن به دیگری است.

آنچه در قابل مجازات بودن جرم جعل و استفاده از سند مجعول شرط است وجود قصد تقلب است به نحوی که موجب اشتباه شود بنابراین اگر کسی اساسا چنین قصدی نداشته باشد جرم جعل محقق نمی شود.به طور کلی در تعقیب کسی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول سوء نیت باید وجود داشته باشد.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی