جرایم رایانه ای

جرم رایانه‌ای در متون قانونی تعریف‌نشده است، معمولاً به برشمردن مصادیق آن اکتفا شده است. در جامع‌ترین سند بین‌المللی در این زمینه یعنی کنوانسیون جرائم سایبر 2001 بوداپست هم تعریفی از این جرائم به عمل نیامده است. پس می‌توان جرائم رایانه‌ای را به دو دسته، جرائم رایانه‌ای سنتی (جرائمی هستند که همان شرایط قانونی را،‌ دارند و استفاده از رایانه تغییری در ماهیت این جرائم به وجود نیاورده است) و جرائم رایانه‌ای مدرن (که رایانه جزئی از ماهیت این جرائم است و قبل از اختراع رایانه امکان ارتکاب آن متصور نبود و توسط قانون‌گذار جدیداً جرم انگاری شده است.) تقسیم نمود. قانون جرایم رایانه ای قانون خاصی است که مصدایق جرایم رایانه ای و مجازات های آن را برشمارده است.

جرایم رایانه ای در دادسرای تخصصی مورد رسیدگی قرار می گیرد و پلیس فتا در نقش ضابط دادگستری در امر تحقیقات پرونده را تکمیل می کند.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی