تنفیذ وصیت نامه

هر فردی در طول حیات خود می تواند بارها وصیت کند؛ این وصیت می تواند شفاهی یا کتبی باشد. تنظیم وصیت نامه امری اختیاری است که هرکس با توجه به امور شرعی و شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین وتکلیف کند.

آثار حقوقی یک وصیت نامه بعد از فوت شخص ظاهر می شود.

هرشخصی می تواند در طول زندگی خود بارها وصیت کند و مفاد وصیتنامه اش را تغییر دهد اما آخرین وصیتنامه متوفی (آخرین تاریخ  قبل از فوت) ملاک است.

وصیت در واقع یک توصیه و سفارش برای بازماندگان است.

انواع وصیت نامه:

۱. وصیت نامه رسمی: این وصیتنامه در یکی از دفاتر اسنادرسمی تنظیم می شود.

۲. وصیت نامه خودنوشت: این وصیتنامه توسط خود وصیت کننده تنظیم و امضاء شده ودارای تاریخ است.

۳. وصیت نامه سری: این وصیتنامه ممکن است به خط خود وصیت کننده باشدکه چنین وصیتنامه ای باید در اداره ثبت یا محل دیگری که آن اداره معین می کند نگهداری شود، اگر شخص وصیت کننده قادر به صحبت کردن نباشد باید دردفتر اسنادرسمی و در حضور سردفتراین کار را انجام دهد. وصیت کننده هروقت اراده کند می تواند وصیت نامه خود را از اداره ثبت پس بگیرد.

۴. هرگونه وصیتنامه ای که به یکی ازروشهای بالا تنظیم نشده باشدوصیت نامه عادی نامیده می شود.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی