تقسیم ترکه

تعریف :

 ترکه در لغت به معنی میراث و مالی که از شخص متوفی بر جای می ماند می باشد و در اصطلاح حقوقی عبارت است از کلیه اموال و تعهدات (دارایی) متوفی که به مناسبت فوت او منتقل به اقارب می شود.
تقسیم ترکه یعنی تقسیم و تفکیک حصه هر یک از شرکاء مال مشاع معین، که از طریق تراضی آنها یا با حکم دادگاه صورت می پذیرد.

 

لزوم اخذ گواهی انحصار وراثت :

گواهی انحصار وراثت یا تصدیق انحصار وراثت، سندی است رسمی که به موجب آن تاریخ دقیق مرگ متوفی و همچنین اشخاصی که ورثه وی شناخته می شوند، در آن قید می گردد و تمام ارکان حکومت به وسیله سند مزبور، وراث انحصاری شخص متوفی را به رسمیت می شناسند و وراث با داشتن این سند می توانند از حقوقی که از طرف متوفی به به آنها ارث رسیده است، برخوردار شوند. تصدیق انحصار وراثت (گواهی حصر وراثت) معرف تعداد ورثه متوفی و میزان سهم الارث هریک از ورثه می باشد.
لازمه درخواست و رسیدگی به تقسیم ترکه و اموال بین ورثه آن است که انحصار وراثت در اشخاص معین ثابت باشد.

 

نحوه تقسیم ماترک :

اگر شرکاء مال مشاعی در مورد تقسیم تراضی کنند به شرط اینکه بین آنها محجور و غایب نباشد، به هر شکل که تراضی کنند عمل می شود ولی در غیر این صورت عملیات تقسیم با نظارت دادگاه به عمل می آید و در صورت تعدد ورثه، هريک از آن ها مي‌تواند تقسيم سهم خود را از سهم سايرین از دادگاه بخواهد. همچنین ولي، وصي و قيم هر وارثي که محجور باشد و امين غايب و جنين کسي که سهم‌الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده و همچنين موصي‌له و وصي راجع به موصي به، در صورتي که وصيت به جز مشاع از ترکه شده است، حق درخواست تقسيم را دارند.( ماده 301 قانون امور حسبی )

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی