تخلیه ملک مسکونی یا تجاری

دعوای تخلیه وقتی مطرح می شود که مالک مال غیرمنقول، ملک خود را تحت عنوان اجاره یا هر عنوان دیگری به تصرف فردی دیگر داده و به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد اجاره و یا دلایل دیگر درخواست تخلیه ملک را به طرفیت متصرف مطرح می کند و خواهان تخلیه ملک خود می شود. بسته به این که قرارداد اجاره بر اساس تاریخ تنظیم، تابع کدام یک از قوانین موجر و مستاجر باشد و در سند عادی تنظیم شده باشد یا رسمی، ملک تجاری باشد یا مسکونی نحوه درخواست تخلیه ملک و صدور اجراییه آن متفاوت است.درخواست تخلیه ملک مسکونی را در شورای حل اختلاف طرح می شود و موجر با سپردن مبلغ ودیعه دادخواست خود را پیگیری می کند. دعوی تخلیه ملک تجاری می بایست در دادگاههای حقوقی طرح شود. با توجه به اینکه قرارداد اجاره در چه تاریخ منعقد شده باشد قانون حاکم بر آن فرق می کند. قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356  و  قانون روابط موجر و مستاجر سال 76  هر یک ضوابط خاصی را برای تخلیه ملک تجاری در نظر گرفته اند.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی