تحصیل مال از طریق نا مشروع

قانونگذار تعریف واضحی از ای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ارائه نکرده است.

قانونگذار با آوردن عبارت « هرکس … به طور کلّی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» اقدام به جرم انگاری عام برای تحصیل مال از طریق نامشروع کرده است. تحصیل مال از طریق نامشروع به این معنا است که تحصیل وجه یا مالی که با منع قانونگذار مواجه است .

وارد شدن عنوان مجرمانه ی تحصیل مال از طریق نامشروع به حقوق جزا به دلیل فراگیری بسیاری از جرایم مالی بود که این جرم ها قابل تعقیب کردن با دیگر عناوین کیفری نمی باشد.

بسیاری از جرایم مثل کلاهبرداری، سرقت، اختلاس و بسیاری دیگر از جرایم مالی را می توان تحصیل مال از طریق نامشروع هم دانست. منظور از تحصیل مال از طریق نامشروع کسب آگاهانه اموال دیگران از راه ممنوع می باشد. عبارت نامشروع به این معنی است که روش کسب اموال به صورت غیرقانونی است. طبق قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداریقاضی دادگاه  تکلیف اموال را در مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع را معلوم می کند.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی