ایراد ضرب و جرح

جرم ضرب و جرح از آن دسته جرائمی  است كه علیه تمامیت جسمانی اشخاص واقع می شود. ایراد ضرب و جرح را بزه دیده یا قربنی می بایست ثابت نماید. میزان صدمه را نیز پزشکی قانونی طی گواهی صادره اعلام می نماید. دیه ضرب و جرح معمولا بر اساس گواهی پزشکی قانونی صادر می گردد.

در باب ایراد ضرب و جرح عمدی قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) در ماده ی 614 مقرر میدارد:هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردددر مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد  و در صورت در خواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی