الزام به فروش ترکه در صورت اختالف در مالکیت

برای تقسیم ماترک متوفی بین ورثه باید اقدامات ذیل صورت گیرد.

1 – اول تراضی و تقسیم ماترک از طریق سازش بین ورثه و تنظیم یک تقسیم نامه عادی با امضاء ورثه و شهود و در صورت نیاز از طریق محضر.

2 – در صورت عدم تراضی و سازش ورثه به هر دلیل تقسیم از طریق دادگاه بعمل خواهد آمد که مراحل تقسیم بشرح ذیل صورت میگیرد.

الف – گرفتن گواهی حصر وراثت از دادگاه با تقدیم دادخواست انحصار وراثت و تعیین ورثه.(تعداد ورثه و میزان سهم هر کدام)

ب – پس از صدور گواهی حصر وراثت هر کدام از ورثه یا تعدادی از آنها می توانند با معرفی مال یا اموال متوفی(مورث) از دادگاه تقاضای فروش و تقسیم سهم به استناد گواهی حصر وراثت بکنند(در صورت عدم سازش و تراضی سایر ورثه).

پ – در صورتی که ماترک عبارت از یک واحد ساختمانی باشد. حتما لازم است گواهی عدم قابلیت افراز ملک از اداره ثبت محل صادر گردد سپس به استناد مدارک فوق(گواهی حصر وراثت و گواهی عدم قابلیت افراز اداره ثبت) به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه شده و طرح دعوی گردد. دادخواست تحت عنوان( تقاضای فروش ترکه متوفی).

ج – پس از صدور رای نهایی و قطعیت حکم(بدوی و تجدید نظر). پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام فرستاده می شود و اجرای احکام با جلب نظر کارشناس برای ملک قیمت گذاری می کند سپس در صورت عدم اعتراض ملک به مزایده گذاشته خواهد شد. در این مرحله هر کدام از ورثه حتی خواهان می تواند در مزایده شرکت کند به علاوه افراد عادی. پس از فروش ترکه بین ورثه به نسبت سهم هر یک تقسیم خواهد شد.

ضمنا هر کدام از ورثه می توانند دادخواست اجرت المثل ایام تصرف فردی یا افرادی که ملک را متصرف شده اند و حاضر به رد نیستند را نیز به دادگاه تقدیم کنند و مطالبه وجه کند.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی