الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی نیز از دعاوی رایج ملکی است.  در پی عدم حضور فروشنده ملک در دفترخانه جهت انتقال سند رسمی  و خودداری از انتقال سند، خریدار با مشکلات متعدد مواجه می شود. خریدار مجبور است برای انتقال سند، دادخواست الزام فروشنده به انتقال سند رسمی و انجام مقدمات آن را د ردادگاه طرح کند. برای این دادخواست نامه عدم حضور دفترخانه مورد نیاز است.

بهتر است خریدار قبل از اقامه دعوی اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.

در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود (بر خلاف تعهد) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی