اجرت المثل ایام تصرف

به مبلغی که بابت استفاده شخص منتفع از مال منقول یا غیر منقول، به مالک آن مال پرداخت می شود، اجرت المثل می گویند. میزان اجرت المثل بسته به شرایط روز و شدت استفاده و نوع مال و …توسط کارشناس رسمی تعیین

می گردد.  در صورتی که استفاده کننده از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مال خودداری نماید، مالک می تواند اقدام به طرح دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نماید.

اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاع

تمامی شریکان یک مال مشاعی به میزان سهم خود در تمام اجزاء آن مال شریک هستند و هریک برای دخل و تصرف مادی در مال مشاعی، باید اجازه دیگر شرکاء یا وراث را نیز داشته باشند. در صورتی که برخی از شرکا یا وراث بدون اجازه سایر شرکا اقدام به دخل و تصرف در مال می نمایند. در این صورت سایر شرکاء می توانند دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را به دادگاه ارائه نمایند و نسبت به محاسبه اجرت المثل ایام تصرف توسط دادگاه تقاضا کنند.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی