ابطال سند مالکیت

سند مالکیت دفترچه ای مجلد و است که از اسناد رسمی بهادار محسوب می گردد. سند مالکیت  دارای صفحات یا ستونهایی جهت درج نقل و انتقالات است و  در قبال اموال غیر منقول به افراد داده می شود . در حال حاضر سند های مالکیت جدید بصورت تک برگی و با ایمنی بالا صادر می گردد که  در این اسناد  نقشه ملک و مشخصات کامل مالک و کد رهگیری ملک و دیگر موارد در آن درج می شود.

دعوی ابطال سند مالکیت دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین است و ممکن است به علت عدم تطابق سند با  مقررات مربوطه باشد (ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی) و یا به علت مالکیت معارض و … .

ممکن است بی اعتباری سند به علت بطلان معامله ای باشد که سند حاکی از وقوع آن است ، مانند سند بیع مال مجهول، ممکن است به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی، سند از اعتبار بیفتد مانند پرداخت وجه سند (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و بند چهارم ما ده ۱۳ آیین دادرسی مدنی)

دعوی ابطال سند دعوی حقوقی است که دادگاهها به آن رسیدگی می کنند و دادخواست آن می بایست در دفاتر خدمات قضایی ثبت شود.

وبسایت رسمی دفتر حقوقی طباطبایی